Geopolimery

  1. Cechy materiału geopolimerowego:

Geopolimery są materiałami glinokrzemianowymi (stąd symbole glinu i krzemu w naszym logo), które powstają poprzez syntezę – reakcję proszku glinokrzemianu w roztworze alkalicznym. Nie powstają one w wyniku procesów geologicznych lecz są otrzymywane sztucznie. Ich struktura jest bardzo zbliżona do naturalnych kamieni występujących w przyrodzie dlatego geopolimery nazywane są często „sztucznymi kamieniami”.  Zaliczane są do polimerów nieorganicznych. W przeciwieństwie do tradycyjnych spoiw hydraulicznych geopolimery powstają w wyniku reakcji polikondensacji mineralnej zwanej „geosyntezą”.  W przypadku tradycyjnych spoiw, utwardzanie jest wynikiem hydratacji glinianów wapnia i krzemianów wapnia.

W porównaniu do tradycyjnych cementów mają bardzo wiele zalet, wśród których wymienić należy:

  • wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • podwyższona kwasoodporność
  • podwyższona odporność cieplna
  • szybszy początek wiązania
  • mniejsze zużycie energii
  • możliwość immobilizacji toksyn

Bardzo istotną zaletą geopolimerów jest ich niska szkodliwość dla środowiska. Szacuje się, że przy produkcji materiałów geopolimerowych powstaje 4-10 razy mniej CO2 niż przy produkcji klasycznego cementu oraz zużywa się 2-3 razy mniej energii.

2. Geopolimery z materialow odpadowych

Geopolimeryzmaterialowodpadowych

3. Geopolimery z tufu wulkanicznego

Geopolimeryztufuwulkanicznego.